top of page

Інформація для клієнтів
відповідно до вимог ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги і державне регулювання ринків фінансових послуг»

 

          ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СТРАХОВА КОМПАНІЯ  «НАФТАГАЗСТРАХ»  (скорочене найменування ТДВ СК «НГС» надалі – Товариство):

  • місцезнаходження: Україна, 02098, місто Київ, вулиця Юрія Шумського, будинок 1-А, офіс 121;

  • ідентифікаційний код: 21004953;

  • електронна пошта, яка є офіційним каналом зв’язку з надавачем фінансових послуг: ngs@ngs.ua;

  • телефон: (044) 344-37-04; 0 800-337-467.

    Товариство пропонує клієнтам надання страхових послуг з переліку обов’язкових та добровільних видів страхування, на які Товариство має відповідні ліцензії.

      Страхові послуги надаються Товариством на підставі укладеного із клієнтом договору страхування, в якому містяться всі істотні умови договору відповідно до ст. 16 Закону України «Про страхування», в т.ч. умови надання таких послуг.

        Вартість послуги визначається у відповідності до затверджених Правил страхування (для добровільних видів страхування) або згідно з відповідними нормативно-правовими актами (для обов’язкових видів страхування) та зазначається в укладеному договорі страхування залежно від виду страхування відповідно до тарифів, встановлених законодавством та/або визначених Правилами страхування Товариства, затвердженими Товариством, зареєстрованими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг або перевіреними Національним банком України. 

     Перелік фінансових послуг, що надаються Товариством на підставі отриманих ліцензій на провадження страхової діяльності розміщено на власному вебсайті Товариства за посиланням: Ліцензії

      Інформація щодо правил добровільного страхування з урахуванням усіх змін до них розміщено на власному вебсайті Товариства за посиланням:  Правила страхування

1. Для захисту прав споживачів в Товаристві створено систему врегулювання спірних питань через

безпосереднє звернення споживачів до страховика. Розгляд звернень споживачів страхових послуг здійснюється Управлінням врегулювання збитків, медичної експертизи Товариства з оглядом на умови конкретного договору страхування та вимог чинного законодавства. У випадку недосягнення згоди щодо врегулювання спірних питань, кожен споживач послуг ТДВ СК «НГС» може звернутись за захистом своїх прав зі скаргою до Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та/або Національного банку України, а також із позовом до суду.

        2. Перелік осіб, які надають посередницькі послуги Товариству знаходяться на власному вебсайті Товариства за посиланням: Агенти

3. Державне регулювання діяльності Товариства здійснює Національний банк України.

     Контактна інформація Національного банку України (органу, який здійснює державне регулювання діяльності Товариства):

Адреса веб-сайту: https://bank.gov.ua/

Сторінка веб-сайту з інформацією про захист прав споживачів  https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection

Адреса електронної пошти для розгляду звернень громадян: nbu@bank.gov.ua

Поштова адреса для листування:  вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601

Телефон (гаряча лінія): 0 800 505 240

Режим роботи: Пн-Чт 9:00 – 18:00, Пт 9:00 – 16:45

4. Інформація про фінансову послугу: послуги у сфері страхування.

      Конкретна вартість послуги (розмір страхового платежу) визначається у відповідності до затверджених Правил страхування (для добровільних видів страхування) або згідно з відповідними нормативно-правовими актами (для обов’язкових видів страхування) та зазначається в конкретному договорі страхування, укладеному зі страхувальником, залежно від виду страхування, розміру франшизи, погоджених сторонами умов страхування та інших умов, що мають значення для визначення вартості послуги.

5. Інформація щодо договору про надання фінансових послуг:

      Договір страхування - це письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов'язання, у разі настання страхового випадку, здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі страхування страхувальником, на користь якої укладено договір страхування (подати допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору.

Істотні умови договору страхування визначаються в персоніфікованій пропозиції укласти договір (проекті договору страхування), яка надається клієнту до укладення договору страхування.

 6. Умови договору передбачають також:

 

  • наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг:

 

    Клієнт має право на відмову від договору страхування шляхом дострокового припинення дії договору страхування в порядку, передбаченому договором страхування.

  • строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору:

 

       Клієнт має право на відмову від договору протягом строку дії договору страхування, але не пізніше, ніж за 30 днів до дати його закінчення, якщо інше не передбачено договором страхування.

  • мінімальний строк дії договору (якщо застосовується):

    Мінімальний строк дії договору страхування зазначається в затверджених Правилах страхування (для добровільних видів страхування) або у відповідних нормативно-правових актах (для обов’язкових видів страхування) та зазначається  у договорі страхування.

  • наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій:

     У разі дострокового припинення дії договору страхування, за вимогою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.

  • порядок внесення змін та доповнень до договору:

       Зміни та доповнення до умов договору страхування вносяться за взаємною згодою сторін договору на підставі письмової заяви однієї з сторін шляхом укладення в письмовій формі додаткового договору до договору страхування в порядку та строки, передбачені договором страхування.

7. Інформація щодо механізму захисту прав споживачів фінансових послуг:

      Звернення та скарги споживачів послуг страхування в позасудовому порядку  розглядаються в Товаристві відповідно до Положення про розгляд скарг споживачів фінансових послуг в Товаристві розміщено на власному вебсайті Товариства за посиланням: Положення про розгляд скарг споживачів

8. Інформація про гарантійні фонди/компенсаційні схеми, що застосовуються відповідно до законодавства:

     У страховика наявний гарантійний фонд, компенсаційні схеми відсутні. З метою забезпечення майбутніх виплат страхових сум і страхового відшкодування, залежно від видів страхування (перестрахування) страховик утворює страхові резерви в порядку, визначеному ст. 31 Закону України «Про страхування» та Методикою формування страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, затвердженою Розпорядженням Держфінпослуг від 17.12.2004 № 3104 зі змінами та доповненнями.

         Згідно  Закону України «Про страхування» до гарантійного фонду   Товариства належить резервний капітал, а також сума нерозподіленого прибутку.

 

 

Генеральний директор ТДВ СК «НГС»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
bottom of page